De Hybride Regiopraktijk

Vanuit onze ervaring presenteren we een nieuw model waarin dankzij de inzet van hybride zorg een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de ondersteuning van de zittende huisartsen. Tegelijkertijd verbetert het model de toegankelijkheid voor iedereen in de regio: De Hybride Regiopraktijk.

Dit visiedocument is geschreven ter inspiratie voor ROH’s/zorgbestuurders en zorgverzekeraars die, op basis van de Regiobeelden, momenteel Regioplannen maken voor een toekomstbestendige zorg, en voor huisartsen die op praktijkniveau capaciteitsuitdagingen ervaren en concreet bezig zijn met de invulling van Meer Tijd voor De Patiënt.

Nú tijd voor actie

Het is geen nieuws dat de druk op de huisartsenzorg op steeds meer plekken in het land voelbaar wordt (zie ook: infographic). Praktijkhouders die met pensioen gaan worden steeds vaker niet opgevolgd en de zittende huisartsen hebben meer moeite met het vinden van structurele waarneming of ondersteunend personeel.

De gevolgen zijn onder andere: overvolle spreekuren, mensen zonder huisarts die maandenlang praktijken en zorgbemiddeling bellen om zich ergens in te schrijven en verschuiving van de huisartsenzorg naar de HAP/spoedposten. Deze gevolgen zijn ongewenst, want ze zetten het systeem juist extra onder druk.

Ook de opvang van vluchtelingen, arbeidsmigranten en statushouders leidt in verschillende regio’s tot extra druk op het systeem. Iedereen die in Nederland woont of verblijft heeft recht op goede zorg, maar de vraag is hoe we dat collectief organiseren. Het zorgveld (aanbieders, beroepsorganisaties en verzekeraars) heeft hier vooralsnog geen sluitend antwoord op, terwijl dat wel nodig is.

De prognoses voor 2028 zijn namelijk beroerd en vragen om urgentie. De corona-epidemie stelde ons twee jaar lang op de proef. De zorg is niet omgevallen, maar hoe zou een vergelijkbaar scenario over vijf jaar uitpakken? Het is daarom nú tijd voor actie.

IZA maakt
samenwerken essentieel

De uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.

In die uitwerking zijn de Regiobeelden en de daaruit voortkomende transformatieplannen cruciaal. De regio’s maken de plannen, de preferente zorgverzekeraars beoordelen deze en kennen de transformatiegelden toe.

Regionale samenwerking staat daarin centraal, met intensievere en slimmere samenwerking tussen de verschillende domeinen (horizontaal) en in de keten (verticaal). Dat moet passende zorg opleveren; digitaal waar het kan en zoveel mogelijk ‘laag’ in de keten, dicht bij de patiënt. Daarbij moet dus meer zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn verschuiven. Ook het belang van thema’s als Positieve Gezondheid en preventie wordt benadrukt.

Dit alles betekent een forse opdracht voor de eerstelijnszorg. En dat vraagt om een langere termijnvisie waarin samenwerking centraal staat. Dit moet je niet alleen willen doen.

De Hybride
Regiopraktijk, van en voor de regio

Organisatie

Als onderdeel van het regioplan richt een bestaand of nieuw collectief van huisartsen een Hybride Regiopraktijk in. Een centraal onderdeel van deze Hybride Regiopraktijk is een Medisch Service Centrum op afstand. Daar komen alle zorgvragen binnen van niet-ingeschreven patiënten, zoals NONI’s, toeristen, arbeidsmigranten en vluchtelingen. Deze patiënten kunnen eventueel worden ingeschreven, waardoor er budget is om het een en ander duurzaam te organiseren. Dit biedt de mogelijkheid tot centrale dossiervorming en geeft inzicht in de totale zorgvraag binnen een regio en de trends daarin.

Het medisch team binnen het Medisch Service Centrum trieert en behandelt meer dan 50% van de binnenkomende vragen volledig digitaal. Indien nodig verwijzen zij door naar de locaties van de verschillende deelnemers binnen het collectief. Dankzij schaalgrootte heeft het Medisch Service Centrum ook de capaciteit om pieken in de zorgvraag op te vangen of dienst te kunnen doen als waarneming bij onderbezetting door problemen bij opvolging, ziekte of vakantie. Door de Hybride Regiopraktijk op die manier in te richten is er weinig aanpassing nodig in de huidige organisatie en bekostigingsstructuur.

Gezamenlijke visie op de regio

Het opschalen van hybride oplossingen (thuis, zelf en digitaal als het kan) is een belangrijk onderdeel van het IZA. In werkelijkheid verloopt het opschalen van innovaties in de dagpraktijk langzaam.

Vaak gaat het om kleine efficiëntieverbeteringen in de individuele praktijkvoering, denk daarbij aan een patiëntportaal, consultvoorbereiding, e-consulten of thuismonitoring. Stuk voor stuk innovaties die nodig zijn en die het leven van de patiënt en het werk van de zorgverlener makkelijker maken. Maar wanneer het gaat om het veiligstellen van de toegankelijkheid van zorg, bijvoorbeeld op regioniveau, dan bieden deze innovaties geen oplossing en leveren ze soms zelfs meer werk op. In dat geval moet er een praktijk-overstijgend plan liggen. Dat begint met een gezamenlijke visie op de regio en het vervolgens durven zetten van de eerste stappen: het ‘doen’!

Die visie zou kunnen zijn:

Als collectief van bestaande zorgaanbieders garanderen wij dat iedereen binnen ons verzorgingsgebied terecht kan bij een huisarts op het moment dat het nodig is. En dat kan alleen als we het samen doen. Met de regio, voor de regio. De Hybride Regiopraktijk kan daarvoor de oplossing zijn.

Impact binnen de regio

De impact hiervan is enorm voor zowel zorgaanbieders als patiënten binnen een regio:

  1. Het creëert rust. Patiënten zonder eigen huisarts hebben een centraal aanspreekpunt voor zorg, en de lasten worden eerlijk verdeeld.
  2. Het biedt extra capaciteit, zodat de regio weerbaarder is tegen tekorten. Naast de dagpraktijk kan hiermee ook de ANW-zorg worden ondersteund. Ook waarnemend huisartsen kunnen zich verbinden aan het collectief.
  3. De centrale registratie geeft inzicht in de ontwikkeling in zorgvraag. Daarnaast verbindt de Hybride Regiopraktijk op termijn verschillende domeinen met elkaar (eerste- en tweedelijn, VVT, sociaal domein).
  4. De Hybride Regiopraktijk is van en voor de lokale zorgaanbieders, en niet van private investeerders of enkele ondernemende huisartsen. Hierdoor blijven de beschikbare budgetten binnen de regio.
  5. Zorgverzekeraars geven hiermee invulling aan de zorgplicht en het opschalen van werkende oplossingen. Het IZA kan hierin door het faciliteren van de opstart een mooie katalysatorfunctie hebben.

Samenwerken met een ervaren partner

Het organiseren van een dergelijke Hybride Regiopraktijk vereist verschillende bouwstenen die Medicinfo in de loop der jaren samen met het zorgveld en zorgverzekeraars ontwikkelde en momenteel al inzet in tal van hybride oplossingen.

Denk aan apps/portals waar de verschillende zorgvragen gesteld kunnen worden, slimme digitale triage met de juiste zorgprofessionals daarachter (BIG-geregistreerd) en het ontwikkelen van zorgprotocollen in samenspraak met de verschillende praktijken en zorgaanbieders.

Daarnaast beschikt Medicinfo over een platform waarop de zorg geoptimaliseerd en geregisseerd kan worden. Hierdoor kan snel en veilig worden gecommuniceerd met zorgpartners, zodat de administratielasten beperkt worden.

Positieve
ervaringen met
hybride zorg

Met de inzet van Medicoo deed ons Medisch Service Center de laatste jaren ruime ervaring op met het leveren van hybride zorg in dag- en ANW-uren. Dit gebeurde altijd in samenwerking met en op uitnodiging van het bestaande zorgveld. Patiënten nemen via onze app contact op via chat en komen na het doorlopen van een digitale triage direct in contact met een medisch team van verpleegkundigen en huisartsen. Na triage volgt een zelfzorgadvies, een beeldbelconsult of een warme overdracht naar een samenwerkende huisarts wanneer de patiënt toch gezien moet worden. De patiënttevredenheid is hoog, de communicatie met de praktijken verloopt prettig en professioneel. Een ruime meerderheid ronden we volledig digitaal af, en meer dan de helft van de patiënten verschijnt geheel voorbereid op het spreekuur in de praktijk.

Next steps

Bij Medicinfo zijn we ervan overtuigd dat we op deze manier echt een stap kunnen zetten, door het slimmer inzetten van de beschikbare capaciteit, een boost te geven aan het opschalen van digitalisering en verantwoordelijkheid te nemen voor alle patiënten in een regio en niet alleen de eigen populatie. Laten we het gaan DOEN!

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een hybride regiopraktijk in uw regio? We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek.