Privacy

Medicinfo verwerkt persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze diensten en wanneer je gebruik maakt van enkele specifieke onderdelen van deze site. Omdat je daarbij persoonsgegevens invult of aan de hand van technische gegevens bekend of te achterhalen is wie je bent, worden hiermee persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Over Medicinfo

Medicinfo verzorgt diverse digitale gezondheidsdiensten. Bij deze diensten kun je via telefoon, app of website vragen over je gezondheid stellen aan Verpleegkundigen en Artsen. Of je wordt op een andere manier begeleid of geholpen bij je gezondheid. Deze diensten zijn ontwikkeld door TWA Medic-Info BV (verder: Medicinfo). Medicinfo is ook degene die de dienstverlening uitvoert en daarvoor persoonsgegevens over jou verwerkt als je gebruik maakt van deze diensten, of van onze website.

Verantwoordelijkheid

Medicinfo is bij het grootste deel van haar diensten in de zin van de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens. Contactgegevens van Medicinfo zijn:

Postadres: Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK Tilburg
Mailadres: support@medicinfo.nl

Wanneer een Medicinfo-huisarts optreedt als waarnemer van je eigen huisarts, dan blijft je huisartsenpraktijk de Verwerkingsverantwoordelijke. Medicinfo is in dit geval een Verwerker die hiervoor van je eigen huisarts instructies heeft gekregen. Een consultverslag zal bijvoorbeeld vastgelegd worden in het medisch dossier dat door je eigen huisarts beheerd wordt. De contactgegevens van je huisarts zijn bij jou bekend.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Medicinfo heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als je vragen hebt over privacyaspecten van de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze richten aan:

Postadres:           Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK  Tilburg, t.a.v. de FG

Mailadres:           FG@medicinfo.nl

Waarvoor we je gegevens gebruiken

Wanneer je onze website bezoekt verwerken we je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je informatie te kunnen verstrekken;
 • Om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen;
 • Om je sollicitatie te kunnen verwerken;
 • Om de werking en inhoud van deze site te kunnen verbeteren.

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten verwerken we je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je op maat gesneden informatie of adviezen te kunnen geven;
 • Om je consult en advies adequaat (als onderdeel van je medisch dossier) te kunnen registreren;
 • In specifieke situaties: om je identiteit te kunnen verifiëren;
 • In specifieke situaties: om een consult te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar;
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wanneer je je mailadres en/of telefoonnummer achterlaat op onze website, bijvoorbeeld bij het downloaden van een whitepaper, dan kunnen we deze gegevens ook gebruiken voor de volgende doelen:

 • Om je op jouw voorkeur advertenties te tonen, bijvoorbeeld via LinkedIn en Google.

Wat de rechtsgrond voor de verwerking is

Medicinfo mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is.

Deze rechtsgrond is bij deze site dat je er zelf mee instemt dat we bij het gebruik van de diensten je gegevens verwerken. In het specifieke geval van een sollicitatie is de rechtsgrond ‘(komen tot) uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene’.

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten dan is de rechtsgrond in sommige gevallen dat je ‘expliciet akkoord’ hebt gegeven op de verwerking, op basis van de informatie over betreffende verwerking in een app. Daarnaast kunnen we je gegevens verwerken op basis van ‘uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene’ wanneer er een behandelrelatie ontstaat tussen jou en onze BIG-geregistreerde zorgverleners. Wanneer een Medicinfo-huisarts een Beeldbel-consult met jou invult als waarnemer van je eigen huisarts dan is de grondslag voor dat deel van de verwerking ‘de bestaande behandelovereenkomst’ tussen jou en je huisarts.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze website zijn de te verwerken gegevens afhankelijk van welke functies je gebruikt:

 • NAW, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens in je CV en motivatie;
 • IP-adres (geanonimiseerd opgeslagen), geo-locatie, browser, apparaat type, e.d.;
 • Gegevens over je activiteiten binnen de website.

Bij het gebruik van onze diensten zijn de te verwerken gegevens afhankelijk van welke dienst je gebruikt:

 • Voornaam + Achternaam (bij sommige diensten kun je ook anoniem geholpen worden);
 • Leeftijd of geboortedatum en geslacht;
 • Soort / nummer identiteitsbewijs en BSN.

Daarnaast verwerken wij mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Vragen die je hebt gesteld in de app of telefonisch en de antwoorden daarop, waarmee direct of indirect iets over jouw gezondheid geregistreerd wordt;
 • Een foto wanneer je deze upload, of een schermbeeld in geval van een digitaal consult, waarmee direct of indirect iets over jouw gezondheid onthuld wordt;
 • Een caseregistratie en consultverslag met daarin eventueel besproken persoonlijke gezondheidsinformatie.

Wanneer je gebruik gaat maken van een beeldbel-consult bij een Medicinfo-huisarts dan is deze (waarnemend) huisarts wettelijk verplicht om bij een eerste contact je identiteit te verifiëren. De huisarts zal je daarom aan het begin van het beeldbel-consult vragen om voor de camera een identiteitsbewijs te tonen.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

Medicinfo gebruikt cookies om het gebruik en de werking van de apps, portalen en programma’s te kunnen monitoren en verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het beoordelen en verbeteren van de werking en het gebruiksgemak van onze site en voor de technische werking van de website.

Alle informatie die verkregen wordt vanuit analytische cookies (via Google Analytics en Hotjar) wordt opgeslagen met geanonimiseerd IP-adres. Deze informatie blijft binnen de EU en wordt dan ook verwerkt met alle maatregelen en restricties die de AVG eraan stelt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dit kan ten koste gaan van je gebruikservaring. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens delen met anderen

Medicinfo kan andere organisaties inzetten bij de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is sluiten wij een zgn. Verwerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft. Medicinfo blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze verwerkingen.

Medicinfo zorgt dat gegevens die op jou te herleiden zijn te allen tijde binnen de EU blijven en daarmee onder de eisen en richtlijnen van de Europese privacy wetgeving AVG verwerkt worden.

Medicinfo verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of vanuit 1 of meer van de eerder vermelde verwerkingsdoelen.

Gegevens kunnen wel gedeeld worden met onderzoekers om het gebruik of de werking van de dienst te onderzoeken. Hiervoor zal altijd gebruik worden gemaakt van geanonimiseerde data, of anders uitsluitend nadat je vooraf expliciet je toestemming hiervoor gegeven hebt.

Medicinfo zorgt dat gegevens die op jou te herleiden zijn te allen tijde binnen de EU blijven en daarmee onder de eisen en richtlijnen van de Europese privacy wetgeving AVG verwerkt worden. De eerder benoemde analysegegevens in Google Analytics worden wél buiten de EU vastgelegd, maar aangezien deze altijd met geanonimiseerd IP-adres worden opgeslagen zijn deze niet op jou als persoon te herleiden.

Medicinfo verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens kunnen wel gedeeld worden met onderzoekers om het gebruik of de werking van de dienst te onderzoeken. Hiervoor zal altijd gebruik worden gemaakt van geanonimiseerde data, of anders uitsluitend nadat je vooraf expliciet je toestemming hiervoor gegeven hebt.

Hoe lang we gegevens bewaren

Medicinfo zal de persoonsgegevens die via de website verzameld zijn niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden vastgelegd. Daarna worden je gegevens verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat ze niet meer op jou te herleiden zijn. Wanneer je je abonneert op onze Nieuwsbrief bewaren we je gegevens zolang je deze wil blijven ontvangen en wanneer dat niet meer zo is tot 2 maanden na je afmelding. Wanneer je bij ons solliciteert bewaren we je gegevens tot 4 weken nadat de vacature is ingevuld, tenzij je ons expliciet toestemming hebt gegeven om deze langer te bewaren. Dat doen we dan maximaal 1 jaar. De gegevens die vastgelegd worden in het kader van het gebruik van analytische cookies (met Google Analytics) worden 14 maanden bewaard.

Ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten wil Medicinfo je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden vastgelegd. Wanneer je gegevens ontstaan vanuit een behandelrelatie met een BIG-geregistreerde zorgverlener dan moet deze informatie als medisch dossier gezien worden. Dit betekent dat we deze informatie conform wettelijke verplichting 20 jaar moeten bewaren.

Wanneer een Medicinfo-arts in een beeldbel-consult als waarnemer van je eigen huisarts heeft gefungeerd dan wordt alle persoonlijke medische informatie overgedragen aan je eigen huisartsenpraktijk. Zij zullen deze informatie dan toevoegen aan het bestaande medisch dossier dat je huisarts van jou bewaard. Hiermee kan en zal de persoonlijke medische informatie die opgeslagen ligt bij Medicinfo enkele maanden na de overdracht aan de huisartsenpraktijk verwijderd worden.

Deze bewaartermijnen gelden tenzij wet- en regelgeving onder specifieke omstandigheden een andere minimale of maximale termijn vereist. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je gegevens daadwerkelijk verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat ze niet meer op jou te herleiden zijn.

Ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten wil Medicinfo je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden vastgelegd. Wanneer je gegevens ontstaan vanuit een behandelrelatie met een BIG-geregistreerde zorgverlener dan moet deze informatie als medisch dossier gezien worden. Dit betekent dat we deze informatie conform wettelijke verplichting 20 jaar moeten bewaren.

Wanneer een Medicinfo-arts in een beeldbel-consult als waarnemer van je eigen huisarts heeft gefungeerd dan wordt alle persoonlijke medische informatie overgedragen aan je eigen huisartsenpraktijk. Zij zullen deze informatie dan toevoegen aan het bestaande medisch dossier dat je huisarts van jou bewaard. Hiermee kan en zal de persoonlijke medische informatie die opgeslagen ligt bij Medicinfo enkele maanden na de overdracht aan de huisartsenpraktijk verwijderd worden.

Deze bewaartermijnen gelden tenzij wet- en regelgeving onder specifieke omstandigheden een andere minimale of maximale termijn vereist. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je gegevens daadwerkelijk verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat ze niet meer op jou te herleiden zijn.

Geheimhouding

Alle medewerkers van Medicinfo die toegang zouden kunnen hebben tot je gegevens zijn gescreend aan de hand van een VOG en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Beveiliging

Medicinfo neemt de bescherming van je gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Medicinfo organiseert haar informatiebeveiliging via een Information Security Management Systeem (ISMS) en is ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd.

Alle medewerkers van Medicinfo en medewerkers van eventueel betrokken verwerkers die toegang zouden kunnen hebben tot je gegevens zijn gescreend, hebben een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd en hebben een Geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast zijn alle verpleegkundigen en artsen via hun BIG-registratie gebonden aan een medisch beroepsgeheim.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de FG van Medicinfo, via:

Postadres: Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK  Tilburg, t.a.v. de FG
Mailadres: FG@medicinfo.nl

Je rechten ten aanzien van je gegevens en de verwerking

De geldende privacywetgeving heeft geregeld dat je als betrokkene een aantal rechten hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen of te laten overdragen. Je hebt ook het recht om de verwerking te beperken, of te staken. Ook als je eerder expliciet akkoord gegeven hebt op een specifieke verwerking kun je dit akkoord te allen tijde intrekken. Je kunt een verzoek m.b.t. deze rechten richten aan:

Postadres: Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK  Tilburg, t.a.v. de FG
Mailadres: FG@medicinfo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, zullen wij contact met je opnemen en om bevestiging vragen. Afhankelijk van de situatie en het soort gegevens kan het zijn dat we je vragen om een identiteitsbewijs te tonen, om te controleren of het inderdaad om jouw gegevens gaat.

Medicinfo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Klachten

Medicinfo heeft een klachtenfunctionaris aangesteld, en een klachtenprotocol vastgesteld. Wanneer je een klacht hebt ten aanzien van onze dienstverlening kun je deze richten aan de klachtenfunctionaris via:

Postadres: Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK  Tilburg, t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Mailadres: klachten@medicinfo.nl

De klachtenfunctionaris zal je klacht vertrouwelijk behandelen. Als je klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld geeft het klachtenprotocol aan hoe verder te handelen.

Over dit privacy statement

Medicinfo kan dit privacy statement veranderen. Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als de verwerking op essentiële punten gewijzigd wordt. Op onze website en in onze apps vind je altijd de laatste versie.